Последни новини
 • ТБ „Виктория“ ЕАД ще осигури на вложителите пълен достъп до техните средства от 12.12.2014 г.
  02.12.2014
 • Съобщение
  17.09.2014
  На 16.09.2014 г. Управителният съвет на БНБ взе решение да удължи срока на специалния надзор за ТБ „Виктория” ЕАД (с предходно наименование „Креди Агрикол България” ЕАД) до 22.11.2014 г. включително.
 • Съобщение
  03.09.2014
  В допълнение на съобщението от 29.08.2014г., с което Ви каним да представите оферта за изработване и внедряване на основна счетоводна банкова система в Търговска банка „Виктория” ЕАД, с цел улесняване изготвянето на Вашите документи Ви информираме, че предложенията Ви, състоящи се от срок за изпълнение, техническа част и ценово предложение, в отделни запечатани пликове, трябва да пристигнат не по-късно от 17:00 на 10.09.2014 г. на вниманието на квесторите на Търговска банка „Виктория“ ЕАД, Централно управление, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ No 2, ет. 5.
 • Обява до всички заинтересовани лица
  29.08.2014
 • Съобщение
  11.08.2014
  На 08.08.2014 г. в Търговския регистър e вписано изменението на фирменото наименование на „Креди Агрикол България” ЕАД, обозначено в лиценза и́, на Търговска банка “Виктория” ЕАД.
 • Изменение на Тарифа
  01.08.2014
 • Съобщение
  22.07.2014
  С настоящото Ви уведомяваме, че в съответствие с последните приети и обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 35 от 22.04.2014 г. изменения и допълнения в Закона за потребителския кредит (ЗПК), които влизат в сила на 23.07.2014 г., „Креди Агрикол България” ЕАД промени своята Тарифа относно таксата за предсрочно погасяване на жилищни ипотечни кредити и потребителски кредити, обезпечени с ипотека.
 • Съобщение
  18.07.2014
  В свое прессъобщение от 15.07.2014 г., БНБ обяви, че “поради липса на съгласие относно предложения от централната банка и правителството законодателен подход...
 • Съобщение
  15.07.2014
  След постигнатия консенсус на срещата вчера при президента на Република България, в която участваха представители на основните парламентарни политически сили, правителството и БНБ, Българската народна банка предприе действия в следните две насоки:
 • СЪОБЩЕНИЕ 1
  11.07.2014
  Управителният съвет на Българската народна банка на основание чл. 115, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 116, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 24 от Закона за кредитните институции и чл. 16, т. 16 от Закона за БНБ взе решение считано от 01.07.2014 г. да намали лихвените проценти по депозити на „Креди Агрикол България“ ЕАД до средния им пазарен размер за банковата система по видове, матуритет (срок) и валути, изчислен съгласно лихвената статистика на БНБ за размера на лихвените проценти по депозити към месец май 2014 г.
2  3  4  5  6  7  8