Последни новини
  • Уведомление до вложителите
    06.12.2018

    Във връзка с преобразуването на Търговска банка „Виктория“ ЕАД чрез вливане в „Инвестбанк“ АД, и на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ), Ви уведомяваме, че влоговете в Търговска банка „Виктория“ ЕАД и в „Инвестбанк“ АД се гарантират поотделно за всяка една от тях за срок от шест месеца, считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър – 21.11.2018 г.

    След изтичане на този срок влоговете на физическо или юридическо лице, които са направени в Търговска банка „Виктория“ ЕАД и в „Инвестбанк“ АД преди преобразуването, се сумират за целите на гаранцията в размер до 196 000 лв. заедно с начислените лихви, по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗГВБ.

    Повече информация можете да намерите тук.