Последни новини
 • Уведомление до клиентите на ТБ "Виктория" ЕАД
  05.12.2018

    Уважаеми клиенти,

  Информираме Ви за решения, приети от УС на „Инвестбанк“ АД, с оглед вливането на ТБ „Виктория“ЕАД в „Инвестбанк“ АД.

  1. С оглед вливането на ТБ „Виктория“ ЕАД в „Инвестбанк“ АД се отменят „Общите условия на ТБ „Виктория“ ЕАД за откриване, водене и закриване на платежни сметки“, действали по отношение на клиенти на банката до вливането ѝ в „Инвестбанк“ АД, като по отношение на клиентите на „Инвестбанк“ АД, продължаващи и след вливането ползването на продукти и услуги, предоставени им от ТБ „Виктория“ ЕАД, влизат в сила действащите "Общи условия на Инвестбанк АД за предоставяне на платежни услуги и откриване и обслужване на банкови сметки на юридически лица, еднолични търговци и физически лица, съгласно условията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)".

  2. С оглед вливането на ТБ „Виктория“ ЕАД в „Инвестбанк“ АД се отменя „Тарифа на ТБ Виктория ЕАД, действала до вливането ѝ в Инвестбанк АД, като по отношение на клиентите на „Инвестбанк“ АД, продължаващи и след вливането ползването на продукти и услуги, предоставени им от ТБ „Виктория“ ЕАД, влиза в сила "Тарифа за условия, лихви, такси икомисиони, прилагани от "Инвестбанк" АД за физически лица“ и съответно "Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от "Инвесттбанк" АД за юридически лица“.

  3. С оглед вливането на ТБ Виктория ЕАД в Инвестбанк АД се отменя „Лихвения бюлетин на ТБ Виктория ЕАД“, приложим към клиенти на банката до вливането ѝ в Инвестбанк АД, като по отношение на клиентите на Инвестбанк АД, продължаващи и след вливането да ползват продукти и услуги, предоставени им от ТБ Виктория ЕАД, влиза в сила "Лихвен бюлетин" на Инвестбанк АД.

  4. Одобрява се, считано от датата на вливането на ТБ Виктория ЕАД в Инвестбанк АД, Инвестбанк АД да не предлага на клиенти сключването на нови договори за продукти и услуги от видовете, предлагани до вливането от ТБ Виктория ЕАД на нейни клиенти: Сметка Екстра, Сметка Екстра+, Стандартен срочен депозит за граждани и фирми, с изключение на случаите на преоткриване на вече сключени преди вливането договори за банков депозит;

  5. Одобрява се действащите договори за банков депозит, подписани между ТБ Виктория ЕАД и нейните клиенти да продължат да се подновявят и занапред – чрез автоматично преоткриване на депозита за всеки нов период, при действащите при преоткриването на депозитите условия на съответните продукти, при които са сключени или както са били изменени впоследствие и до преоткриването от Инвестбанк АД и при лихвените нива, съгласно Лихвения бюлетин на Инвестбанк АД за съответните продукти;

  6 . Считано от датата на вливането Лихвения бюлетин на Инвестбанк АД се допълва с Приложение 1 -"Продукти, предлагани от ТБ Виктория ЕАД до вливането в ИНВЕСТБАНК АД“, приложим за следните следните продукти: Сметка Екстра, Сметка Екстра+ (с преустановено предлагане от 02.11.2013), Стандартен срочен депозит за Депозит Постоянство (с преустановено предлагане на 01.07.2014).