Последни новини
  • ТБ ВИКТОРИЯ ОКОНЧАТЕЛНО СЕ ВЛЯ В ИНВЕСТБАНК
    23.11.2018

    На 21.11.2018 г. в Търговския регистър бе вписано преобразуването на ТБ „Виктория“ ЕАД чрез вливане в „Инвестбанк“ АД. ТБ „Виктория“ ЕАД е заличена поради прекратяването й без ликвидация в резултат от вливането.

    С вписването на вливането всички права и задължения на ТБ Виктория преминават върху Инвестбанк като универсален правоприемник.

    С това успешно приключи процесът по вливане на ТБ „Виктория“ ЕАД в „Инвестбанк“ АД.